งานมหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการตลาด
ที่รวบรวมผู้ประกอบการสินค้าและบริการดิจิทัลชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ครบ จบ ทุกความต้องการทางการตลาด

พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับตัวแทนจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะมาช่วยสร้างความโดดเด่นเหนือคู่แข่งให้กับองค์กรของคุณด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการตลาดที่สมบูรณ์และทันสมัยที่สุดของปี พร้อมร่วมรับฟังสุดยอดองค์ความรู้และกิจกรรมเวิร์คชอป แบบสุด Exclusive จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ระดับแถวหน้าของเมืองไทย

Attendees

10,000+

Speakers

50+

Sessions

50+

Exhibitors

100+

Marketing
technology

Innovation Expo

รูปแบบการจัดงาน

พบกับ 50+
Specialist

Load More

4 Stages

Join the Thailand leading Speakers
At Marketing Technology Conference

Keynote

09:15-09:30

Future Trends Opening Remarks

15 min.

ธนโชติ วิสุทธิสมาน

CEO

Like Me Co., Ltd.

Keynote

09:30-09:45

MarTech Association Opening Remarks

15 min.

จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์

นายกสมาคม MarTech Association - Thailand, ผู้เขียนหนังสือ Marketing Technology Trend 2022, 50 Marketing Frameworks

-

Keynote

09:45-10:15

2024 MarTech Playbook

30 min.

สุธีรพันธุ์ สักรวัตร

Chief Customer Officer

SCBX (SCB X Public Company Limited)

Keynote

10:15-10:45

Transforming Customer Engagement: The Evolution of Preventive Technology and Personalized Experiences

30 min.

ดร.ดิเรก ตยาคี

Head of Technology Solutions

SC ASSET CORPORATION Plc.

ขยล ตันติชาติวัฒน์

Chief Executive Officer

Metthier Co., Ltd.

Keynote

10:45-11:00

Cloud Evolution in MarTech: Maximize Generative AI for Marketing Innovation

15 min.

วัตสัน ถิรภัทรพงศ์

Country Manager

Amazon Web Services (AWS)

Keynote

11:00-11:15

The Art of Engaging Fandom (By Braze)

15 min.

สุทธิเกียรติ สุทธิธรรม

Head of Thailand

Braze

Panel

11:15-11:45

ตำน้ำพริกอย่างไรให้ “ไม่ !” ละลายแม่น้ำ : กลยุทธ์การตลาดแบบ Full-Loop

30 min.

พชร ทวีกิจชัยบดี

Business Development Director

Funcrowd Thailand

ลัทธปัทม์ ตั้งตรัสธรรม

Data Driven Insight Analyst

MFEC Public Company Limited

ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ

CEO

Oho Experience Co., ltd. (Oho Chat)

Panel

11:45-12:15

Mastering the Market: Achieving Competitive Advantage through Data Insights for Businesses

30 min.

สิรสิทธิ์ สุริยพัฒนพงศ์

CEO & Co-founder

Choco Card Enterprise Co., Ltd.

ลัทธปัทม์ ตั้งตรัสธรรม

Data Driven Insight Analyst

MFEC Public Company Limited

นวชัย เกียรติก่อเกื้อ

Head of Enterprise Marketing and SME Business

AIS Enterprise Business

12:15-13:00

Lunch

Keynote

13:00-13:15

ปี 2030 จักรกลการตลาดอัตโนมัติ จะมาแทน 9 ใน 10 นักการตลาดธรรมดา

15 min.

ไชยพงศ์ ลาภเลี้ยงตระกูล

CEO PAM Real CDP

3DS Interactive Co.,Ltd

Keynote

13:15-13:30

Breaking Barriers: Integration for Martech experience with DevOps

15 min.

วสวัตติ์ เชิดสงวน

Principal (Head of Solution Architect) in Business Development

Sirisoft Public Company Limited

Panel

13:30-14:00

Consumer Insight & Marketing Insight 2024

30 min.

สโรจ เลาหศิริ

Marketing Consultant

Sarojkhobkid

สิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์

CEO

Content Shifu

Keynote

14:00-14:15

Hyper-personalize digital customer engagement

15 min.

รางวัล ดุษฎีสุรพจน์

CEO

Rocket Digital

Panel

14:15-14:45

Revolution of Retail Technology

30 min.

ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา

Managing Director

Etailligence

อัจฉริยะ ดาโรจน์

CEO

AIYA

ภคณัฐ ทาริยะวงศ์

Content Manager

Future Trends

Keynote

14:45-15:00

Loyalty Elevated: Actionable Strategies to Enhance Customer Advocacy

15 min.

วีร์ สิรสุนทร

Chief Executive Officer

Primo World Company Limited

15:00-15:15

Break

Keynote

15:15-15:30

Customer Experience 1st in Martech Era

15 min.

อภิรดา เบ็ญจฆรณี

CEO of CXM

dentsu

Panel

15:30-16:00

Social Trend & CRM & engagement suites

30 min.

กล้า ตั้งสุวรรณ

CEO

Wisesight (Thailand) Co.,Ltd

Michael Chen

CEO & Co-Founder

BUZZEBEES

ภคณัฐ ทาริยะวงศ์

Content Manager

Future Trends

16:00-16:30

Break

Panel

16:30-17:00

Consumer Trend 2024 from Data-Driven

30 min.

ณัฐพล ม่วงทำ

Data-Driven Marketing Advisor, และเจ้าของเพจ การตลาดวันละตอน

ณัฐกร เวียงอินทร์

Head of Content & Branding

Future Trends

ลัทธปัทม์ ตั้งตรัสธรรม

Data Driven Insight Analyst

MFEC Public Company Limited

Keynote

17:00-17:15

2024 Social Trend Exploration

15 min.

ดร.เอกลักษณ์ ยิ้มวิไล

CEO&Founder

Ocean Sky Network Co.Ltd

Panel

17:15-17:45

Challenge of MarTech in Each Sectors

30 min.

บุรินทร์​ เกล็ดมณี

Executive Vice President

Readyplanet Public Company Limited

พล วรรณชนะ

Chief Operating Officer

STEPS Training Co., LTD

นารีรัตน์ แซ่เตียว

CEO & Co-Founder

InsightEra Co., Ltd.

Panel

17:45-18:15

How martech important in agency perspective?

30 min.

สุนาถ ธนสารอักษร

Managing Director

Accenture Song

อนันฑ์ ตีระบูรณะพงษ์

Vice Executive Data & Innovation Director

Data First

พงษ์ปิติ ผาสุขยืด

Founder & CEO

AD ADDICT

Keynote

09:30-10:00

Restaurant Business growth with Martech

30 min.

ธนพงศ์ วงศ์ชินศรี

CEO

Penguinx Co., LTD

Panel

10:00-10:45

Sustainability and Future Technology

45 min.

ดร.ภัทร จึงกานต์กุล

Executive Director

Neoone Sustainment Co.,Ltd., BYD Metromobile Co.,Ltd.

ณัฐกรณ์ รัตนชัยสิทธิ์

Chief Executive Officer

Predictive Co., Ltd.

ฉวีวรรณ คงโชคสมัย

Managing Director

CREATIVE TALK and RGB72

10:45-11:00

Break

Keynote

11:00-11:30

Customer Psychology Monetization with Martech

30 min.

สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม

Founder and CEO

CTC Conference and RGB72

Panel

11:30-12:15

Working Happily with AI : Ethic & Regulation

45 min.

สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ

Managing Partner

Legal Mind Counsellors LTD.

ชลิต ตันติธรรม

Senior Business Development and Partnership Manager (SEA)

Getty Images Holdings Inc.

ภัทิรา อุทะนุต

Senior Venture Architect (AI Business Development)

KASIKORN X | KASIKORN Business-Technology Group

12:15-12:30

Break

Panel

12:30-13:15

Why the world needs women in Martech ?

45 min.

ชลธิชา แสงพันธุ์

CEO & Co-founder

Analytist (GROWTHai)

ชนัญญา เลาหะพันธุ์

Chief marketing officer

3DS INTERACTIVE CO.,LTD

ธัญพร เฮงวัฒนอาภา

Creative & Independent Scholar

Keynote

13:15-13:45

How MarTech Transformed Pageant Business to Digital Business

30 min.

รัชพล จันทรทิม

Deputy Chief Executive Officer

Miss Grand International Public Company Limited

Keynote

13:45-14:15

Knowledge is not enough : Jump to Martech Ocean

30 min.

มัณฑิตา จินดา

Founder and Managing Director

Digital Tips

ณัฐวีร์ ตันติสัจจธรรม

CEO

STEPS Training Co., LTD.

ธัญพร เฮงวัฒนอาภา

Creative & Independent Scholar

14:15-14:30

Break

Keynote

14:30-15:00

How Creative Entrepreneur works with AI

30 min.

ดุลยพล ศรีจันทร์

Managing Director

PDM

Panel

15:00-15:45

Martech & Data in E-Commerce

45 min.

วีระวัฒน์ เหลืองอำพล

Marketing Consultant & Co-Founder

Marketing Blueprint .,Ltd และ อดีตผู้บริหารสายงานธุรกิจ E-Commerce ของ บริษัท ดูโฮม จำกัด(มหาชน)

กัณม์ ภูธณลักษณ์

Marketing Director

Advice IT Infinite Public Company Limited

คริสติยา เจียรวัติวงศ์

Course Creator, FutureSkill

FutureSkill

Panel

15:45-16:30

Food is all around : B2B & B2C

45 min.

จิรายุ เกิดสุภาพ

Digital Marketing & CRM Manager

freshket

ศรัณย์ ชินสุวพลา

Chief Marketing Officer

Purple Ventures Co., Ltd. (Robinhood)

16:30-16:45

Break

Panel

16:45-17:30

Future of Generative Everything

45 min.

สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

Co-Founder

BrandBaker

สุธัช เจริญผล

Chief Generative Art Officer

VulcanX

ณนันท์ วัฒนินธ์วงศ์

Marketing Manager

Like Me Co., Ltd.

Keynote

17:30-18:00

Future Skills for MarTech ERA

30 min.

โอชวิน จิรโสตติกุล

CEO

FutureSkill

Panel

18:00-18:45

Generative AI & ChatGPT for SMEs and Enterprises

45 min.

ปฤณ จำเริญพานิช

Speaker Consultant Expert in Marketing & AI

Wisdom to Execution

ธีรานนท์ ศิริกุลพิริยะ

Founder of InsightistAI & CEO of Solutions IMPACT

InsightistAI และ Solutions IMPACT

ณนันท์ วัฒนินธ์วงศ์

Marketing Manager

Like Me Co., Ltd.

Panel

10:45-11:15

MarTech Association (English Speaking)

30 min.

สุวิตา จรัญวงศ์

CEO & Co-founder

Tellscore Co., Ltd.

Panel

11:15 – 11:45

How to make a digital platform to branded platform

45 min.

แดน ศรมณี

Brandologist

Brandology Thailand

Panel

11:45-12:30

MarTech in CLMV Business

45 min.

สุภัทรานุช สิงหนุวนานนท์

Interpreter

คริส ฟาม

CBO

VMO Thailand

12:30-13:30

Lunch

Keynote

13:30-14:00

How GQ Transformed using MarTech, Data, & AI (English Speaking)

30 min.

George Hartel

Chief Commercial & Development Officer

Global Stage

Keynote

14:00-14:30

Scaling New Heights: Stealing Attention of Global Consumer

30 min.

ปัญชรี สิทธิเสนี

Country Head Entravision Thailand

Entravision Thailand

Panel

14:30-15:15

Opportunity for Global Implementor

45 min.

ณพิชญ์ กรานต์เจริญ

Chief Executive Officer

Growth Innovation Company Limited

สุภัทรานุช สิงหนุวนานนท์

Interpreter

กัญชลี สำลีรัตน์

Managing Director and Founder

DigiNative

Keynote

15.15-15.45

Bridge live commerce across platforms with Voxxy AI-driven personalization

30 min.

พงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ

Chief Executive Officer

The Bigbang Theory Co., Ltd

15:45-16:00

Break

Keynote

16:00-16:30

MarTech Opportunities and Challenges: Thailand Emerging Economy (English Speaking)

30 min.

ดร. วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์

Chief Executive Officer

DEMETER ICT

Panel

16:30-17:15

MarTech Ecosystem

45 min.

สิรสิทธิ์ สุริยพัฒนพงศ์

CEO & Co-founder

Choco Card Enterprise Co., Ltd.

ทรงพล ยิ่งสุวรรณโชติ

Customer Experience Management Director

Data First co., Ltd.

นันทินี สอาดเอี่ยม

Vice Executive Client Service Director

Far East Fame Line DDB Plc

Keynote

17:15-17:45

Driving Customer Success Through Inclusive Organizational Culture (English Speaking)

30 min.

ณัฐินีฐิติ ภิญญาปิญชาน์

Founder

Transtalents Consulting Group

Product Demo

09:30-10:15

Outsmart the Best: Winning Strategies with Technology

45 min.

สาโรจน์ อธิวิทวัส

CEO

Wisible Company Limited

Product Demo

10:15-11:00

Voice of Customer: The Power of Customer Engagement Martech

45 min.

สิทธิ เทียมเมฆา

Chief Product / Technology Officer

Emetworks

Product Demo

11:00-11:45

E-Commerce Data Insights to Accelerate Online Growth

45 min.

ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา

Managing Director

Etailligence

11:45-12:30

Lunch

Product Demo

12:30-13:15

ยิง Facebook Ads ให้รอด 2024 ด้วย AiAds

45 min.

อัจฉริยะ ดาโรจน์

CEO

AIYA

Product Demo

13:15-13:30

Smart Saver by aomMONEY

15 min.

ณวพล กฤษณวิภาคพร

Co-Founder

Smart Saver by aomMONEY

13:30-13:45

Break

Product Demo

13:45 – 14:30

Beyond the Buzz: Unveiling the Practical Metaverse & Immersive Web for Thai Businesses

45 min.

ณัฐเศรษฐ์ ไตรทิพย์เจริญชัย

CEO

JENOSIZE CO.,LTD.

ธนากร หน่อสุวรรณ

Engineering Manager & Co-Founder

Brandverse Company Limited

Product Demo

14:30-15:15

Help or Hurt: After the dust era of 'AI' in Creative Industry

45 min.

ดิศรา อุดมเดช

CEO & Creative Founder

Yell Advertising

15:15-15:30

Break

Product Demo

14:45-15:30

Order Management Software (OMS)

45 min.

ภาวัต พุฒิดาวัฒน์

CEO

Gosell และ xCommerce

Product Demo

16:15 – 17:00

Navigating the future of End to End Customer Data and Engagement Platform

45 min.

วรภัทร ศศิบุตร

Head of Solution Delivery

Connect X

Exhibitors

Exhibitors

Loading...
Load More
benefit
benefit